act october 2018

ตารางปฏิบัติงาน หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561

donate blood oct 01

donate blood oct 02

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

october act2018 03 october act2018 04
october act2018 01 october act2018 02

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางอิสรีย์ มั่งคั่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่พักอาศัยของราษฎร ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561 ให้แก่ นายณรงค์ แก้วชาติราษฎร บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

october act2018 05 october act2018 06
october act2018 07 october act2018 08

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ที่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

october act2018 09 october act2018 10
october act2018 11 october act2018 12

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่ อำเภอสว่างวีระวงค์

october act2018 13 october act2018 14
october act2018 15 october act2018 16

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

october act2018 17 october act2018 18
october act2018 19 october act2018 20

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มนฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

october act2018 21 october act2018 22
october act2018 23 october act2018 24
october act2018 25 october act2018 26

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหัวดอุบลราชธานี ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอีคคีภัย กรณีนางสุข ท่าหาญ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 5,000 บาท

october act2018 27 october act2018 28
october act2018 29 october act2018 30