act april 2019

donate blood songkran

พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 2562 ได้ตลอดเดือนเมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

กิจกรรมเหล่ากาชาดเดือนเมษายน

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะวิทยากรโครงการจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย หลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" เข้าพบ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรายงานตัวหลังจากไปอบรมดังกล่าว และหารือการจัดอบรมโครงการทั้ง 2 รุ่น ให้มีความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

april act2019 01 april act2019 02
april act2019 03 april act2019 04

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย (พายุโซนร้อน) ณ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดธารน้ำใจจากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 195 ชุด และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอีก 13 ราย โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าว

april act2019 05 april act2019 06
april act2019 07 april act2019 08
april act2019 09 april act2019 10

กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

april act2019 11 april act2019 12
april act2019 13 april act2019 14
april act2019 15 april act2019 16

วันที่ 4 เมษายน 2562 นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก ยอดบริจาคทั้งสิ้น 162 ยูนิต (72,900 CC) บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคโลหิตรับเข็ม ครั้งที่ 7 จำนวน 23 ราย ครั้งที่ 16 จำนวน 5 ราย และครั้งที่ 24 จำนวน 1 ราย โดยมีนายสุรัตน์ อวยพรส่ง นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยภริยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต

april act2019 17 april act2019 18
april act2019 19 april act2019 20

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี งพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดธารน้ำใจจากสถานีกาชาด จำนวน 1 ชุด พร้อมกับเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 5000 บาทและชุดบรรเทาทุกข์ชุดใหญ่จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 

april act2019 21 april act2019 22
april act2019 22 april act2019 24

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีและสถานีกาชาดที่ 7 จงหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอตระการพืชผล ยอดบริจาคทั้งสิ้น 234 ยูนิต (105,300 CC) บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 14 ราย อุทิศร่างกาย จำนวน 11 ราย ผู้บริจาคโลหิตรับเข็ม ครั้งที่ 7 จำนวน 22 ราย ครั้งที่ 16 จำนวน 4 ราย และครั้งที่ 48 จำนวน 1 ราย

april act2019 25 april act2019 26
april act2019 27 april act2019 28

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.17 น. ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้เข้ามาบริจาค ร่ายกาย ดวงตา และอวัยวะ จำนวน 4 คน โดยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง ให้การต้อนรับและดูแลผู้บริจาค ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

april act2019 29 april act2019 30

วันที่ 11 เมษายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ยอดบริจาคทั้งสิ้น 75 ยูนิต (33,750 CC) บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 4 ราย อุทิศร่างกาย จำนวน 1 ราย

april act2019 31 april act2019 32
april act2019 33 april act2019 34

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุวาตภัย ณ อำเภอโพิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แก่

  1. นายต่อน พวงแก้ว บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  2. นางสาวขนิษฐา กลางเมือง บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  3. นางไฮ บุญเสริม บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  4. นางปราณี บุญจำเนียร บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  5. วัดพะเนียงออ เลขที่ 159 หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
april act2019 35 april act2019 36
april act2019 37 april act2019 38