act may 2019

blood donate may2019

เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ยังมีผู้ป่วยอยู่อีกเกือบ 1,200 ราย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขาดแคลนทั้งโลหิตในทุกหมู่ และเครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ (Infusion pump) จำนวนมาก (ราคาเครื่อง 55,000-60,000 บาท) ขอฝากถึงผู้ใจบุญช่วยบริจาคได้ที่ QR CODE ของทุกโรงพยาบาล การบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

blood donate may2019 2

วิธีการบริจาค เปิด Application ธนาคารของท่าน เลือกสแกน QR CODE ส่องที่ QR CODE โรงพยาบาล บริจาคได้ตามความประสงค์  หากทำไม่เป็นให้ลูกหลานช่วยจัดการทำให้ก็ได้ครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2Exuzbg

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ณ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองนาเยีย สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 19 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 01 may act2019 02
may act2019 03 may act2019 04
may act2019 05 may act2019 06

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ณ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 39 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 07 may act2019 08
may act2019 09 may act2019 10

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 619 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 11 may act2019 12
may act2019 13 may act2019 14

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดฯ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงงานสีตรัง ขาออกไป อ.เดชอุดม ระหว่างเดินทางกลับจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

may act2019 15 may act2019 16

และในวันเดียวกัน ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเช้าพร้อมเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ระหว่างเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร ผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎร ต.บุเปือย อ.น้ำยืน ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 26 เมษายน เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา

may act2019 17 may act2019 18

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

may act2019 19 may act2019 20
may act2019 21 may act2019 22

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุวาตภัย ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองม่วงสามสิบ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 88 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 23 may act2019 24
may act2019 25 may act2019 26

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุวาตภัย ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองเขมราฐ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัย จำนวน 11 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 27 may act2019 28
may act2019 29 may act2019 30

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุวาตภัย ณ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองโพธิ์ไทร สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบชุดบรรเทาทุกข์จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี แก่ ราษฎรที่ประสบภัยวาตภัยตำบลสารภี 20 ตำบลโพธ์ไทร 56 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

may act2019 31 may act2019 32

วันที่ 10 พฤาภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่าากชาดจังหัวดอุบลราชธานี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล แก่ นางกอง ไชยตั้ว บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 5000 บาทและชุดบรรเทาทุกข์ จากเหล่ากาชาดจังหัวดอุบลราชธานีจำนวน 1 ชุด

may act2019 33 may act2019 34

เมื่อวันที่ 13​ พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ อำเภอวารินชำราบ มียอดบริจาคที่ได้จำนวน​ 161 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 1 ราย บริจาคอวัยวะร่างกาย จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาครับเข็มครบ 7 ครั้ง 3 ราย และผู้บริจาครับเข็มครบ 24 ครั้ง 1 ราย โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วย ปลัดอำเภอ​ เสมียนตราอำเภอ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัด​ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยสะดวกในการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่​ ณ​ หอประชุมศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ

may act2019 35 may act2019 36
may act2019 37 may act2019 38

World Red Cross and Red Crescent Day 2019
นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และคณะ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติ และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก ระหว่างสภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 62 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

may act2019 39 may act2019 40
may act2019 41 may act2019 42
may act2019 45 may act2019 44
may act2019 43 may act2019 46