act june 2019

Blood donate july2019 01

Blood donate june2019 01

เนื่องต้วยในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนต์สไตเนอร์ ผู้คันพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการคันพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก โดยมีคำขวัญวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ" โตยมุ่งเน้นการรณรงค์การบริจาคโลหิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อไห้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอ และเป็นโลหิตที่คุณภาพปลอตภัย ซึ่งจะส่งผลให้โลหิตที่ได้รับริจาคมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รู้บ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิตดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นการชับเคลื่อนการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการรับบริจาคโลหิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ร่วมกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หรือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้ตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม นี้

8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • สุขภาพพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ
  • งดอาหารมันจัดและหวานจัด
  • ไม่อยู่ในระหว่างทานยารักษาบางอย่าง
  • ดื่มน้ำ 3  -4 แก้วก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที (ประมาณ 400-500 ซีซี )
  • งดสูบบุหรี่ก่อน และหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
  • งดบริจาคเมื่อเป็นหวัด ท้องเสีย หรือเจ็บป่วย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมกรเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง แล้วไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

june act2019 01 june act2019 02
june act2019 03 june act2019 04
june act2019 05 june act2019 06

4 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมและสำรวจให้กำลังใจผู้ป่วยไข้เลือดออก นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก เหล่าอุบลราชธานี ที่โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

june act2019 07 june act2019 08

เมื่อวันที่ 6​ มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ยอดบริจาคที่ได้จำนวน​ 181 ราย  ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ดังนี้​ 1) ​บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 3 ราย 2) บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย

june act2019 09 june act2019 10
june act2019 11 june act2019 12

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม พอ.สว. กับหน่วยเคลื่อยที่ พอ.สว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และได้ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ณ อบต.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

june act2019 13 june act2019 14
june act2019 15 june act2019 16
june act2019 17 june act2019 18

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางยุพาภร วิฑูรย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนิชรา พุทธรงษี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่ารราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการที่ปรึกษา สมาชิก เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับมอบ มุ้ง จำนวน 3000 หลัง เพื่อป้งกันไข้เลือดออก ภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยพระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ร่วมกับห้างร้านเอกชน ร่วมบริจาค ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

june act2019 19 june act2019 20
june act2019 21 june act2019 22

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอม่วงสามสิบ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 8 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 135 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี จำนวน 68 ครัวเรือน แล อำเภอกุดข้าวปุ้น อีกจำนวน 97 ราย

june act2019 23 june act2019 24
june act2019 25 june act2019 26
june act2019 27 june act2019 28
june act2019 29 june act2019 30

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ ยากไร้ ยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย กรณี นางบัว ทองวงศ์ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ จำนวน 2000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จากนั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย ณ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหัวดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย กรณี นางนวน คำบุรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน 3000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค และลงพื้นที่ช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย ณ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ราย กรณี นางชุติมา เทพภัคดี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน 5000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค และ นางไพศาล ศรีบุปผา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน 5000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค

june act2019 31 june act2019 32
june act2019 33 june act2019 34
june act2019 35 june act2019 36

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 361 คน และร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี ณ อำเภอม่วงสามสิบ มียอดบริจาคทั้งหมด จำนวน​ 451 ราย (202,950 ซีซี), บริจาคดวงตา 9 ราย อวัยวะ 11 ราย, อุทิศร่างกายฯ จำนวน 4 ราย, ผู้บริจาครับเข็ม 7 ครั้ง จำนวน 38 ราย, ผู้บริจาครับเข็ม 16 ครั้ง จำนวน 16 ราย และผู้บริจาครับเข็ม 24 ครั้ง จำนวน 6 ราย

june act2019 37 june act2019 38
june act2019 39 june act2019 40
june act2019 41 june act2019 42

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานที่ปรึกษคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการ ทีปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาด ปลูกป่า ปล่อยปลา และ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดอุปโภคบริโภคด้วย

june act2019 43 june act2019 44
june act2019 45 june act2019 46

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย ณ ตำบลโสกแสงอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย กรณี นายราตรี แสนพล บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน 5000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค

june act2019 47 june act2019 48
june act2019 49 june act2019 50

และเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย กรณี นายทองปัน พิพัฒน์ บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน 5000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค

june act2019 51 june act2019 52

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอนาตาล ยอดบริจาคทั้งหมด จำนวน​ 182 ราย (81,900 ซีซี) มีผู้บริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 5 ราย และอุทิศร่างกายฯ จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคโลหิตรับเข็ม 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย, ผู้บริจาครับเข็ม 16 ครั้ง จำนวน 4 ราย, ผู้บริจาครับเข็ม 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย

june act2019 53 june act2019 54
june act2019 55 june act2019 56

.