act july 2019

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ไม่หยุดพักเที่ยง

 • วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • วันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 08.30-19.30 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.

blood donate july2019

“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย

 • งดอาหารไขมันสูง
 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • เตรียมสุขภาพให้แข็งแรง
 • ดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิต
 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

*** สอบถามโทร. 045 244 628 ***

birds1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ ทีปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ณ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุบลราชธานี พมจ.อุบลราชธานี กรณี

 • นางคณิต สุขจันทร์ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เสียหายทั้งหลัง) ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
 • นายบัญญัติ เชื้อแก้ว บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เสียหายบางส่วน) ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
 • นางอ่อน เสนาะเสียง บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เสียหายบางส่วน) ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
july act2019 01 july act2019 02
july act2019 03 july act2019 04

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ ทีปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย ใน พอ.สว.แก่ ครอบครัว เด็กชายธีระวัฒน์ ปาทุมา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค ซึ่งได้ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุบลราชธานี พมจ.อุบลราชธานี

july act2019 05 july act2019 06

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 14.05 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ถึงจังหวัดอุบลราชธานี สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากนั้นอัญเชิญประดิษฐานบนรถบุษบก และรถบุปผาชาติ เคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมในพิธีรอรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และจะได้อัญเชิญเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะได้อัญเชิญนำไปทอดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป.

july act2019 07 july act2019 08
july act2019 09 july act2019 10

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 ครัวเรือน
 • ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด โดย กศน.พิบูลมังสาหาร ได้จัดกรรมฝึกอบรมยุวกาชาด ณ ศพลย. อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท
 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ครัวเรือน
 •  ลงพื้นที่มอบมุ้งแก่ราษฎร บ้านหนองเม็ก อำเภอสิรินธร
 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี จำนวน 21 ครัวเรือน
 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์อัคคีภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 3000 บาท กรณี นางคำพันธ์ สายทอง บ้านเลขที่ 27 หมู่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ อบต.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ครัวเรือน
 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จำนวน 32 ครัวเรือน
 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 78 ครัวเรือน
 • ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์วาตภัย จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี จำนวน 62 ครัวเรือน
july act2019 11 july act2019 12
july act2019 13 july act2019 14
july act2019 15 july act2019 16
july act2019 17 july act2019 18
july act2019 19 july act2019 20
july act2019 21 july act2019 22
july act2019 23 july act2019 24