• บริจาคโลหิต ช่วยชีวืตเพื่อนมนุษย์

  • บรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรผู้ประสบภัย

  • รับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  • ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

  • ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

  • แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำท่วมอุบลราชธานี

  • บรรเทาทุกข์ราษฎรประสบอุทกภัย ๒๕๖๒

  • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

blood donate 2

hero hero

world donate