act november 2018

donate blood nov2018

หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคระหว่างวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2561 ท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตโปรดปฏิบัติตัวตามนี้

🍲 งดอาหารไขมันสูง    😴 นอนหลับให้เพียงพอ
💪 เตรียมสุขภาพให้แข็งแรง   🥤 ดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00น. นางยุพาภร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของอำเภอม่วงสามสิบในประเด็น

  1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
    - การคัดแยกขยะ
    - การติดตั้งขยะเปียกทุกครัวเรือน ครบ100%
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
    - โครงการอาหารกลางวัน
    - การติดตั้งขยะเปียก 2 ถัง

และได้พบปะมอบแนวทางการจัดการขยะในชุมชนกับผู้นำและชาวบ้าน ตลอดจนให้คำแนะนำการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เน้นย้ำให้ประชาชนใช้ถุงผ้า กล่องข้าว แก้วน้ำ ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก พร้อมสาธิตการติดตั้งขยะเปียกและมอบถุงผ้า กล่องข้าว แก้วน้ำแก่ประชาชน โดยมีนายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ ปลัดอาวุโส นายก อบต สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะ

nov act2018 01 nov act2018 02
nov act2018 03 nov act2018 04
nov act2018 05 nov act2018 06

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 ราย ณ โรงเรียนหนามแท่ง พิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โดยมีการพูดคุยพบปะให้กำลังใจและมอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน

nov act2018 07 nov act2018 08
nov act2018 09 nov act2018 10

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการพูดคุยพบปะให้กำลังใจและมอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน

nov act2018 11 nov act2018 12
nov act2018 13 nov act2018 14

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอวสว่างวีระวงศ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 1 ราย ณ อำเภอวสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ 2,000 บาทและชุดบรรเทาทุกข์ 1 ชุด

nov act2018 15 nov act2018 16

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 ราย ณ โรงเรียนเบ็ดตี้ ดูเม็น 2 ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการพูดคุยพบปะให้กำลังใจและมอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน

nov act2018 17 nov act2018 18

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์และให้กำลังใจกับ ครอบครัว นางรัชฎากร บุญบู่ บ้านเลขที่ 260 หมู่ 13 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมมอบเงินสังคมสงเคราะห์และมีการมอบชุดอุปโภคบริโภค

nov act2018 19 nov act2018 20
nov act2018 21 nov act2018 22

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ราย ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 5 ราย ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา และจำนวน 5 ราย ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการพูดคุยพบปะให้กำลังใจและมอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน

nov act2018 23 nov act2018 24
nov act2018 25 nov act2018 26
nov act2018 27 nov act2018 28

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะที่หอประชุมอำเภอวารินชำราบ

nov act2018 29 nov act2018 30

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการอบพรมกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้สูงอายุ ณ หอประชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 4,000 บาท พร้อมกับเยี่ยมชมบูทกิจกรรมและสถานีกาชาดที่ 7 ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมด้วย

nov act2018 31 nov act2018 32
nov act2018 33 nov act2018 34
nov act2018 35 nov act2018 36

25 พฤศจิกายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 พร้อมกันทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติอย่างที่สุดจากท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานและเดินนำขบวนรณรงค์ จาก โรงเรียนอาเวมารีอาถึงลานขวัญเมือง

nov act2018 37 nov act2018 38
nov act2018 39 nov act2018 40
nov act2018 41 nov act2018 42

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอบลราชธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ อัคคีภัย กรณี นางประไพร สายแวว บ้านเลขที่ 6 หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดออุบลราชธานี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด และสถานีกาชาด 7 มอบชุดอุปโภคบริโภคอีก 1 ชุด

nov act2018 43 nov act2018 44
nov act2018 45 nov act2018 46